4) TĚLOVÝCHOVA A KULTURA v dobách Rakousko-Uherské monarchie
První tělovýchovné organizace nevznikaly z iniciativy dělnické třídy, ale buržoazie. Ta zakládala své organizace, které se nazývaly sokolskými jednotami.
Také v Lomnici u Jičína v Čechách došlo 25. června 1870 k formálnímu ustavení sokolské jednoty, která zahájila svoji činnost někdy počátkem listopadu 1870, kdy se vrátil z Prahy do Lomnice Jan Janďourek, jehož v r. 1869 poslal otec na praxi do jednoho pražského obchodu, aby získal náležitý rozhled pro vedení svého vlastního obchodu v Lomnici.
Janďourek si v Praze našel brzy cestu do Sokola, kde jej zcela ovlivnil svými názory dr. Miroslav Tyrš, který tehdy stál v čele pražského cvičitelského sboru. Janďourek posílal z Prahy do Lomnice četné dopisy, v nichž doporučoval zejména Jindř. Velebínu Mastnému, J. Vlčkovi a Václavu a Ignáci Hornychovým, aby založili sokolskou jednotu také v Lomnici nad Popelkou.
Z uváděných jmen je zcela zřejmé, že u kolébky lomnického Sokola stáli továrníci a živnostníci.
Můžeme však říci že v době, kdy česká buržoazie teprve bojovala o své vedoucí místo ve společnosti, nedocházelo ještě mezi ní a dělnickou třídou k příliš příkrým rozporům, protože sociální nerovnost, která je později rozdělila a vytvořila mezi nimi nepřekročitelnou a stále se prohlubující propast, byla ještě nějaký čas tlumena jednak menší mírou jejich vzájemné třídní vyhraněnosti a jednak společnými zájmy v boji proti národnostnímu útisku.
A právě v tomto boji si česká buržoazie počínala mnohem aktivněji než dělnická třída, takže můžeme o ní říci, že v boji za národní osvobození byla aktivní složkou, zatímco dělnická třída se spíše jenom svými sympatiemi - obrazně řečeno v roli aplaudujícího obecenstva - stavěla za její snahy o zrovnoprávnění českého jazyka a české kultury.
V tomto boji se Sokol dostal ihned do ostrých rozporů s církví a také z Lomnice nad Popelkou máme o tom přesvědčivé důkazy. Na valné hromadě Sokola konané 25. března 1872 bylo rozhodnuto, že lomnická sokolská jednota se nebude zúčastňovati žádných církevních průvodů ani slavností.

 
 
 
Vytvořil:   Tomáš Sedlák.cz

Vyhledat